[චන්ද්‍ර අනගිරත්න] download නරලොව හොල්මන් 2 නරලොව හොල්මන් #2 epub – Epub, DOC and Kindle free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?ේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳව ගෞරව උපාධියක් ලබා සිටින චන්ද්‍ර අනගිරත්න සංකීර්ණ සමාජය හා කාලීන සමාජ සංස්කෘතික ආර්ථික හා සිදුවීම් පිළිබඳ සිය පුළුල් දැනුම මෙහි එන සෑම ලිපියකින්ම පිළිබඳ සිය පුළුල් දැනුම මෙහි එන සෑම ලිපියකින්ම කර දක්වයි. දශක තුනකට අධික කාලයක් තුළ අනගිරත්න විසින් විවිධ පුවත්පත්වලට ලද හාස්‍ය හා උපහාස රසයෙන් පිරි ලිපිවලින් කොටසක් රැගත් චන්ද්‍ර අනගිරත්න විසින් විවිධ පුවත්පත්වලට ලද හාස්‍ය හා උපහාස පිරි ලිපිවලින් කොටසක් රැගත් හොල්මන් 2 පොතක් වශයෙන් මෙසේ එළිදකිනු ලබන්නේ උසස් භාෂා විලාශයෙන්. ,
සරල සුගම හාස්‍ය රචනා ශෛලියෙන් ද පැහැදිලි සන්දර්භයෙන් ද ගැඹුරු දර්ශනයෙන් ද යුත් හාස්‍ය හා උපහාස රසය රැගත් උපහාස රසය රැගත් සිංහල සාහිත්‍ය වංශයේ නූතන යුගයේ විරල බැවින් එම අඩුව සපුරාලීම සඳහායපේරාදෙණිය සරසවි?.

free download නරලොව හොල්මන් 2 නරලොව හොල්මන් #2

නරලොව හොල්මන් 2 නරලොව හොල්මන් #2