[Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková


Fabrika Author Kateřina TučkováTavu ke kter kniha vznikla dod vaj fabulaci na v zeCht la bych se n kdy v Brn pod vat na druhou stranu n dra Ale nejv c na m zap sobil ten byt Byl jako muzeum a teprve v n m mi do lo jak s la to byla Teprve tam jsem pochopila jak to je nemyslet v du jednotlive ale v rozp t rodu Jak odpov dnost na lov ka p ech z s v dom m pr ce enerac A jakou hrdost na to co dok zali z rove c t Mezi jejich rodinn mi fotkami visela i fotka rove c t Mezi jejich rodinn mi fotkami visela i fotka nsk ho evangelick ho kostela nebo budovy Um leckopr myslov ho muzea Jako by si p ipom nali stopy kter po ho muzea Jako by si p ipom nali stopy kter po v Brn zanechali A vlastn m to i zabolelo Pro n se as evidentn zastavil p etr en m tradice Jakmile ztratili tov rnu zmizel i smysl t setlet existence rodus 203 Do knihy jsem se dok zala za st teprve ve chv li kdy jsem odd lila ten rom nu a faktografick sti Nem m k Brnu nijak intenzivn vztah ale na ta zpustl m sta by m l kalo se n kdy pod vat N kdy se zd e Kate ina Tu kov si historii tak trochu p izp sobuje sv m p edstav m a tak tomu co se j zrovna hod Ale po do ten t to knihy jsem byla r da za fantazii kterou dok zala vyplnit pr zdn m sta v p b z ch brn nsk ch majitel textilek a naj t tak p sobiv kompromis mezi literaturou faktu a istou pr zou Fabrika je ur it skv l ten pro Br ky a lidi co maj Brno r di proto e po jej m p e ten osi el b ehy na Cejlu nebo modern Va kovka z sk vaj dal rozm r Jedin co bych vytkla je t m bezv hradn zam en knihy na rodinu Offermann a koli i p b hy dal ch brn nsk ch tov rn k a majitel vil v drah ch tvrt ch by jist m ly co nab dnout a n kter jsou i l pe zn my Nev m pro ale vypr v n Kate iny Tu kov se m hluboce dot k a velice m doj m Obdivuju jej neb val vyprav sk talent Dok zala mi p ibl it temn str nky industri ln revoluce o kter ch jsem nikdy neuva ovala v tomhle sv tle Pro Br ky zaj maj c se o minulost m sta prakticky povinnost od napoleonsk ch v lek p es to nejd le it j a tedy pr myslovou minulost Brna alias moravsk ho Manchesteru po sv tov v lky a po e t n m sta V etn takov ch detail jako je p vod v na jm nem Andr slova cajk a v bec stavitel slavn ch vil nebo don tor d le it ch park a muze Jasn zase je tam spousty jmen kter H strojůKniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti enerací rodu Johanna Heinricha Offermanna který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského Manchesteru Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů a je tak dokonalým průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně Pu. .


Sou ide ln slo en z n kolika samostatn ch jmen fakt se v tom ned ch jmen fakt se v tom ned ani s rodokmenem p mo p ilo en m v knize a p ijde mi opravdu divn tuto knihu v st linkou mus m tuto knihu napsat kv li v stav a tak to do knihy otev en p u na druhou stranu se mi l b e oproti knize tkovsk bohyn je popsan co je jen autorsk licence a v knize je spousta popisk a historicky Jako stroje v textilnich fabrikach spletaji nite podobne autorka spleta sit pribehu brnenskych textilnich magnatu To je sice cinnost zasluzna jelikoz tento usek historie neni prilis pretrasan snad proto ze vlastnici manufaktur kteri se o rozvoj kraje zaslouzili nebyli ceskeho puvodu Mam ale vyhrady k zpracovani textu
#Ctive Pasaze Z Prostredi #
pasaze z prostredi neustale narusuje komentar vypravecly takrka prosici ctenare ke shovivavosti s nedokonalostmi vypraveneho textu Je to zaj mav kniha kter vznikla jakou poutav dopl kov publikace k brn nsk v stav Za textem stoj autorka itkovsk ch bohyn A nem u si pomoct ale m m dojem e tu ji t ma p epralo Nev m jak zn lo zad n a jestli m la volnou ruku Jde o p b h kter je protk n texty dokumenta n mi A vcelku vyzn nudn a jej p b h je nemastn neslan Pl c se v tom Za tek v s p it hne zaujme ale postupn se v e za n rozvol ovat a n jak to upad L b se mi vsazen informace V kone n m v sledku jsem tak trochu na rozpac ch Nev m jestli se mi m kniha l bit nebo ne Bezesporu je zaj mav zaujala mne a dost v c mi odhalila Nejsem v ak nad en z textu od Tu kov Asi jsem o ek vala v c Jako doprovodn materi l k v stav v ak velice kreativn Tohle bylo rozhodn zaj mav ten Neb t v zvy na Datab zi knih asi bych se k t hle kn ce nikdy nedostala V Brn jsem byla jen jednou v ivot tak e pro m bylo ob as dost t k zasadit si jakoukoliv zm nku k sou asn mu stavu m sta Ale i tak se Kate in Tu kov skv l spisovatelce jak jsem se u dvakr t p esv d ila poda ilo sepsat poutav p b h vt hnout do d je a p itom p iznat e si to vlastn z velk sti vymyslela proto e historie prost ml ela Dala bych p t hv zdi ek ale zase neposadilo m to na zadek jen to byl Dala bych p t hv zdi ek ale zase neposadilo m to na zadek jen to byl jemn liter rn respektive historick objev A jsem z toho jak Offermannovi dopadli n jak smut. Blikace vychází u příležitosti výstavy Brno – moravský Manchester uspořádané na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské alerii v Brně Autory odborných hesel v publikaci jsou Mgr Andrea Březinová 1973 absolventka oboru dějiny umění a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a Mgr Tomáš Zapletal 1977 absolvent oboru dějiny umění a historie tamtéž A Březinová dnes působí jako kurátorka sbírky textilu a módy a T Zapletal jako archivář Moravské alerie v Brně pro niž připravili výstavní projekt Brno – moravský Mancheste.

Kateřina Tučková µ 2 Read & download

Docela jsem v hala s hodnocen m tud ty v sledn t i hv zdi ky lze ch pat jako lep t i hv zdi ky Tu kov m dle m ho n zoru schopnost vyb rat si nesm rn zaj mav t mata solidn je zpracovat a pak je pokazit Zat mco u tkovsk ch bohyn mi vadila p ekombinovanost p b hu u Fabriky m roz ilovala neschopnost i neochota autorky rozhodnout se co vlastn p e Je to rom n Je to dopl uj c kniha k v stav Je to report o chyst n v stavy Je to snaha zdokumentovat p b h Offermannov ch Ve v sledku to to snaha zdokumentovat p b h Offermannov ch Ve v sledku to ani jedno Dokud se autorka dr rom nov linky v e je v po dku p b h je zaj #mav d j b ale jej neust l # d j b Ale jej neust l o chyst n v stavy a o tom jak je t k o Offermannov ch n co zjistit cel d j naru uj a jsou neuv iteln nezaj mav Jako by nesta ilo shrnout v doslovu e st d je je fantazi autorky e zdroj je jen m lo a e kniha vznikla v souvislosti s v stavou v Moravsk alerii Mo n pr v to neust l vstupov n autorky do p b hu bylo d vodem pro jsem pom rn tenkou knihu etla t i tvt roku Na z v r mus m pochv lit alespo faktick vsuvky s informacemi o jednotliv ch podnikatel ch o fabrik ch o v znamn ch ud lostech atd kter byly dle m ho n zoru velmi p kn m dopln n m knihy a t matu Tu kov si v dycky vybere zaj mav a neot el t ma n jak o kter m by m nikdy z vlastn iniciativy nenapadlo st A pak vytvo dialog ve Fabrice je to konkr tn dialog rom nu a faktografie historie a sou asnosti m sty e tiny a n m inyPublikace vznikala jako dopln k k vernis i projektu Moravsk Manchester a vypr v tak o dlouh historii Brna jako textiln ho hlavn ho m sta od Napoleona p es industrializaci a po Hitlera Vzhledem k tomu e po rodu Offermann majitel textilky nezbylo velk mno stv d kaz musela Tu kov m sty zapojit i svou spisovatelskou fantazii a tak vznikl mnohovrstevnat faktografick rom n Mezi vypr v n ale pro ten e tak vlo ila encyklopedick p sp vky kter se v dy vztahuj k vypr v n k jeho akt r m architektu e budov m a obsahuj tak medailonky portr ty a dobov fotografie Typ knihy co dok e vytvo it pouto k m stu Rom nov st kter se sna poskl dat p b h rodiny Offermannnov ch je velmi tiv Encyklopedick dopl ky fotky n kresy slovn ky kter asi skv le doprov zaly v Moravský Manchester tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slávy Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach v 19 století proměnil město v sebevědomé a moderní centrum Slavné vily nádraží ulice a parky a koneckonců i brněnský hantec to vše vznikalo v souvislosti s rozvojem textilnictví Odvrácenou stranou tohoto vzmachu však byly stávky zbídačených dělníků sociální problémy a sirotčince plné dětí pracujících od rozbřesku do noci v prachu a hukotu tkalcovskýc.


10 thoughts on “[Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

 1. says: Kateřina Tučková µ 2 Read & download [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Docela jsem váhala s hodnocením tudíž ty výsledné tři hvězdičky lze chápat jako lepší tři hvězdičky Tučková má dle mého názoru schopnost vybírat si nesmírně zajímavá témata solidně je zpracovat a pak je pokazit Zatímco u Žítkovských bohyní mi vadila překombinovanost příběhu u Fabriky mě rozčilovala neschopnost či neochota? autorky rozhodnout se co vlastně píše Je to román? Je to doplňující kni

 2. says: Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download

  Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Nevím proč ale vyprávění Kateřiny Tučkové se mě hluboce dotýká a velice mě dojímá Obdivuju její nebývalý vypravěčský talent Dokázala mi přiblížit temné stránky industriální revoluce o kterých jsem nikdy neuvažovala v tomhle světle

 3. says: [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Tučková si vždycky vybere zajímavé a neotřelé téma nějaké o kterém by mě nikdy z vlastní iniciativy nenapadlo číst A pak vytvoří dialog ve Fabrice je to konkrétně dialog románu a faktografie h

 4. says: [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download

  Free download Fabrika Author Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Pro Brňáky zajímající se o minulost města prakticky povinnost od napoleonských válek přes to nejdůležitější a tedy průmyslovou minulost Brna alias moravského Manchesteru po světové války a počeštění města Včetně takových detailů jako je původ vína jménem André slova cajk a vůbec stavitelů slavných vil nebo

 5. says: Kateřina Tučková µ 2 Read & download Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Free download Fabrika Author Kateřina Tučková Typ knihy co dokáže vytvořit pouto k místu Románová část která se snaží poskládat příběh rodiny Offermannnových je velmi čtivá Encyklopedické doplňky fotky nákresy slovníčky které asi skvěle doprovázaly výstavu ke které kniha vznikla dodávají fabulaci na vázeChtěla bych se někdy v Brně podívat na d

 6. says: [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  Free download Fabrika Author Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Jako stroje v textilnich fabrikach spletaji nite podobne autorka spleta sit pribehu brnenskych textilnich magnatu To je sice cinnost zasluzna

 7. says: Free download Fabrika Author Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková

  Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Do knihy jsem se dokázala začíst teprve ve chvíli kdy jsem oddělila čtení románu a faktografické části Nemám k Brnu nijak intenzivní vztah ale na ta zpustlá místa by mě lákalo se někdy podívat

 8. says: Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download

  Kateřina Tučková µ 2 Read & download [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Je to zajímavá kniha která vznikla jakou poutavá doplňková publikace k brněnské výstavě Za textem stojí autorka Žitkovský

 9. says: [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  Free download Fabrika Author Kateřina Tučková Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková Kateřina Tučková µ 2 Read & download Někdy se zdá že Kateřina Tučková si historii tak trochu přizpůsobuje svým představám a také tomu co se jí zrovn

 10. says: Kateřina Tučková µ 2 Read & download Read & download è PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free µ Kateřina Tučková [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková

  [Download Summary] Fabrika Author Kateřina Tučková BY Kateřina Tučková Tohle bylo rozhodně zajímavé čtení Nebýt výzvy na Databázi knih asi bych se k téhle knížce nikdy nedostala V Brně jsem byla jen jednou v životě takže pro mě bylo občas dost těžké zasadit si jakoukoliv zmínku k současnému stavu města Ale i tak se Kateřině Tučkové skvělé spisovatelce jak jsem se už dvakrát př

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *