[PDF/EPUB] Adhbhar ar SòlaisCause of Our Joy Author Marion F. NicIlleMhoire


Tily recommend Marion’s collection to you Gillebrìde MacMillanNach math a bhith a’ cur àilte air guth ùr ann an saoghal na bàrdachd Ùr ’s dòcha ach chan ann neoichiontach òg tha doimhne chumhachdach de dh’fhaireachdainn is de Smuain Sna Dàin Seo Eadar òige Aotrom sna dàin seo eadar òige aotrom ga cuimhneachadh meòrachadh air deuchainnean na beatha dùrachd spioradail agus teagamh tàir is tiomachd creuchdan agus cridhe blàth teaghlach is dualchas An Dotair Michel ByrneAn original and intriguing irst collection is tiomachd creuchdan agus cridhe blàth teaghlach is dualchas An Dotair Michel ByrneAn original and intriguing irst collection turns tender and scathing *reflective and raw devout and sceptical warm and dryly humorous and with a strong atmospheric sense of place and of *and raw devout and sceptical warm and dryly humorous and with a strong atmospheric sense of place and of past and present Dr Michel Byrn. Dàimhean teaghlaich agus creideamh làidir gu SòNRAICHTE A’ NOCHDADH LEABHAR SEO a’ nochdadh san leabhar seo a’ bhàrdachd siùbhlach eirmseach agus drùidhteach ann an iomadh nòs agus mholainn an cruinneachadh seo aig Marion dhuibh gu mòr Gillebrìde Mac ’IlleMhaoilThere is diversity depth lightness and longing in this beautiful collection Marion F Morrison takes us El Arbol Rojo Del Multinivel Y Las Ventas Directas from the plains of Galilee to holidays in Barra androm the picture houses of Glasgow to tales of sadness and joy in Uist the island where she made her home or many #years Close knit community amily ties and a strong aith come across strongly in this book The poetry is #Close knit community amily ties and a strong aith come across strongly in this book The poetry is elouent and poignant using a range of styles I hear. The Igniting Lies Burning 1 first Gaelic poetry collectionrom the 2017 winner of the Book Trust Gaelic New Writers Award poetry Gaelic poems with English translations on themes of religion and spirituality amily daily life in Uist and the author’s upbringing in Glasgow and Barra Received second place in the 2018 Donald Meek Award or Gaelic literatureTha arsaingeachd in Glasgow and Barra Received second place in the 2018 Donald Meek Award or Gaelic literatureTha Pregnant By My Father In Law farsaingeachd aotromas agus cianalas anns a’ chruinneachadh eireachdail seo Tha Marion F NicIlleMhoire gar toirt bho raointean Ghalile gu saor làithean ann am Barraigh agus bho thaighean dealbh Ghlaschu gu sgeulachdan bròin agus aoibhneis ann an Uibhist an t eileanar an do rinn i a dachaigh ad iomadh bliadhna Tha dlùth choimhearsnachd. Adhbhar ar SòlaisCause of Our Joy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *